XEON-E5 2650 V2 4X4G DDR3 1600 REG ECC RAM 메모리 콤보 키트 키트(NVME SATA 서버 포함) 컴퓨터 CPU 액세서리

XEON-E5 2650 V2 4X4G DDR3 1600 REG ECC RAM 메모리 콤보 키트 키트(NVME SATA 서버 포함) 컴퓨터 CPU 액세서리 이름: CPU 메모리 키트프로세서: E5 2640 V2메모리 스틱: 4GB색상: 실버재질: 금속 플라스틱패키지 내용물:E5 2640 V2 CPU…

XEON-E5 2650 V2 4X4G DDR3 1600 REG ECC RAM 메모리 콤보 키트 키트(NVME SATA 서버 포함) 컴퓨터 CPU 액세서리 댓글 닫힘